The defining story of Wales’ natural history comes to TV screens this year

February, 19 |

Michael Sheen to narrate Wales: Land of the Wild, with an original score by Sir Karl Jenkins.

Welsh language version Cymru Wyllt will air on S4C.

BBC One Wales and S4C will show you Wales as you’ve never seen it before with a new landmark natural history series that tells the story of our amazing wildlife through one extraordinary year.

Wales is a mosaic of spectacular habitats, and the groundbreaking Wales: Land of the Wild and Cymru Wyllt will shine a light on some of their incredible – and often secret – stories.

Hollywood star Michael Sheen, who was raised in Port Talbot, will narrate Wales: Land of the Wild for BBC One Wales, with a soundtrack written by world-renowned composer Sir Karl Jenkins and his son Jody, and performed by the BBC National Orchestra of Wales.

S4C’s Cymru Wyllt is narrated by chaired poet Twm Morys.

Wales: Land of the Wild / Cymru Wyllt is produced by Plimsoll Productions, an award-winning wildlife team who have also worked on Blue Planet, Planet Earth II and Springwatch for the BBC. They have also brought together the passion and expertise of wildlife enthusiasts across Wales, including series consultant Iolo Williams.

Together they have used their unparalleled knowledge to uncover the secrets of Wales’ rich habitats, as well as using the latest wildlife-filming technology to give viewers unprecedented access to a huge cast of creatures both great and small.

BBC Wales Head of Commissioning, Nick Andrews, says: “Wales has some of the richest and most beautiful wildlife in the world, and I’m delighted that BBC Wales is able to tell these spectacular stories in Wales: Land of the Wild. It brings together the best of Welsh talent both on and off the screen to tell the defining story of Wales’ natural history. This ground-breaking series will uncover a Wales most of us have never seen before.”

Michael Sheen says: “Land of the Wild is a revelation. It shows us a Wales as wild, as magical and as savagely beautiful a place as we have always felt it to be – and this landmark piece of Welsh television reveals it to us in all its natural glory like never before.”

Sir Karl Jenkins (pictured above) says: “I was very happy to be asked to write the theme music for Land of the Wild, and to be able to collaborate with my son Jody Jenkins who has written beautiful music for the rest of the programme. Creating music inspired by this extraordinary footage of my home country of Wales was a privilege.”

Amanda Rees, Director of Content for S4C says: “We are thrilled to showcase Wales’ beautiful wildlife and landscape in this extraordinary series. Cymru Wyllt is a first of its kind natural history project and we hope our viewers will delight in seeing the unique beauty of Wales’ wildlife revealed on S4C.”

Twm Morys says: “I was thrilled to be asked to put a Welsh voice to this breathtaking film. None of us have ever seen such a portrayal of our country, with wild Wales itself as the main character!”

Wales: Land of the Wild and Cymru Wyllt will both air in the Spring.

Bydd stori ddiffiniol hanes naturiol Cymru yn cael ei dangos ar y teledu eleni

Michael Sheen fydd yn adrodd stori Wales: Land of the Wild, gyda’r sgôr wreiddiol gan Syr Karl Jenkins.

Caiff fersiwn Cymraeg – Cymru Wyllt – ei ddarlledu ar S4C.

Bydd BBC One Wales ac S4C yn dangos Cymru fel nas gwelwyd hi erioed o’r blaen gyda chyfres hanes naturiol sy’n adrodd stori ein bywyd gwyllt anhygoel dros gyfnod o flwyddyn eithriadol.

Mae Cymru yn glytwaith o gynefinoedd, a bydd Wales: Land of the Wild a Cymru Wyllt, rhaglenni sy’n torri tir newydd, yn tynnu sylw at rai o’u straeon anhygoel – a chyfrinachol yn aml.

Y seren Hollywood Michael Sheen a gafodd ei fagu ym Mhort Talbot fydd yn adrodd stori Wales: Land of the Wild ar gyfer BBC One Wales, tra bod y gerddoriaeth gan y cyfansoddwr byd-enwog Syr Karl Jenkins a’i fab Jody, ac wedi’i pherfformio gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Y prifardd Twm Morys, sy’n adrodd y stori yn Cymru Wyllt ar gyfer S4C.

Mae Wales: Land of the Wild / Cymru Wyllt wedi’i gynhyrchu gan Plimsoll Productions, y tîm bywyd gwyllt clodwiw sydd hefyd wedi gweithio ar Blue Planet, Planet Earth II a Springwatch ar ran y BBC. Maent hefyd wedi cyfuno angerdd ac arbenigedd selogion bywyd gwyllt ledled Cymru, yn cynnwys Iolo Williams, ymgynghorydd y gyfres.

Gyda’i gilydd maen nhw wedi defnyddio eu gwybodaeth ddihafal i ddatgelu cyfrinachau cynefinoedd cyfoethog Cymru, yn ogystal â defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i ffilmio bywyd gwyllt er mwyn rhoi mynediad digyffelyb at gast enfawr o greaduriaid o bob lliw a llun.

Dywedodd Nick Andrews, Pennaeth Comisiynu BBC Cymru: “Mae bywyd gwyllt Cymru ymhlith y mwyaf cyfoethog a phrydferth yn y byd, ac rydw i wrth fy modd bod BBC Cymru yn gallu adrodd y straeon rhyfeddol hyn yn Wales: Land of the Wild. Mae’n dwyn ynghyd rai o ddoniau gorau Cymru ar y sgrin ac oddi arni, er mwyn adrodd stori ddiffiniol hanes naturiol y wlad. Bydd y gyfres hon, sy’n torri tir newydd, yn datgelu Cymru nad yw’r rhan fwyaf ohonom erioed wedi’i gweld o’r blaen”.

Dywedodd Michael Sheen: “Mae Land of the Wild yn agoriad llygad. Mae’n dangos Cymru fel y wlad wyllt, ryfeddol a chreulon o hardd sydd ohoni – ac mae’r rhaglen deledu arwyddocaol hon o Gymru yn ei datgelu i ni yn ei gogoniant naturiol mewn modd nas gwelwyd o’r blaen”.

Dywedodd Syr Karl Jenkins: “Roeddwn i wrth fy modd pan ofynnwyd i mi gyfansoddi’r thema ar gyfer Land of the Wild, ac roedd hi’n braf cydweithio â fy mab Jody Jenkins sydd wedi cyfansoddi cerddoriaeth hyfryd ar gyfer gweddill y rhaglen. Braint oedd cael creu cerddoriaeth wedi’i hysbrydoli gan y delweddau arbennig hyn o Gymru, fy mamwlad”.

Dywedodd Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C: “Rydym wrth ein bodd cael arddangos harddwch byd natur a thirlun Cymru yn y gyfres anhygoel hon. Mae Cymru Wyllt yn torri tir newydd fel prosiect hanes naturiol ac rydym yn gobeithio y bydd ein gwylwyr yn mwynhau gweld prydferthwch unigryw Cymru yn cael ei ddatgelu ar S4C.”

Dywedodd Twm Morys: “Roedd lleisio’r ffilm hudolus hon yn Gymraeg yn un o’r jobsus mwya’ difyr ges i erioed. Does neb wedi gweld dim tebyg iddi ar y teledu erioed: portread o’n gwlad ni a Chymru wyllt yn brif gymeriad!”

Bydd Wales: Land of the Wild a Cymru Wyllt yn cael eu darlledu yn y Gwanwyn.

Back to all